Depression and Suicide

6452669 · January 16, 2023

ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Nurse Soulciety ครั้งที่ 5 /2566

“ พยาบาลวิชาชีพ โดยเฉพาะพยาบาลจิตเวช มีบทบาทสำคัญในการพยาบาลแก่ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย โดยการประเมิน ดูแล ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและญาติ เป็นผู้ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพทางสุขภาพจิต และเป็นสื่อกลางระหว่างทีมผู้รักษาและญาติผู้ป่วย เตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน และใช้ชิวิตอยู่ในสังคมได้ ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ส่งเสริมความเข้าใจของครอบครัว โดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล ดังนั้น Nurse Soulciety จึงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในเรื่องของการพยาบาลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย สามารถนำแนวคิดและความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยในมิติด้านสุขภาพจิตและจิตวิญญาณ พยาบาลมีสมรรถนะในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลทางการพยาบาลสืบไป ’’

ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Nurse Soulciety ครั้งที่ 5/2566

เรื่อง “ การพยาบาลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย (Depression and Suicide) ”

วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

(รูปแบบ Online meeting)

กรุณาคลิกชำระเงินลงทะเบียนให้เรียบร้อย

ท่านจะได้รับการยืนยันการสมัครผ่านอีเมล์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @nursesoulciety คลิก https://lin.ee/uXoZ1NG  

ติดต่อด่วน โทร 033-038935 ในวันและเวลาทำการ 08.30-16.30 น.

กำหนดการ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย

วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น. (รูปแบบ Online Meeting)

เวลากำหนดการ
08.30-09.00 น.ลงทะเบียนอบรม
09.00-10.30 น.  ภาวะซึมเศร้าสถานการณ์ภาวะซึมเศร้า ลักษณะอาการและอาการแสดง เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช สาเหตุ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า โดย : รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ วัฒนสินธุ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
10.30-10.45 น.พักเบรก
10.45-12.00 น.การบำบัดรักษาผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้าโดยโดย : รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ วัฒนสินธุ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 น.พฤติกรรมการฆ่าตัวตายสาเหตุ และแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตายโดย : ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตาผู้​บริหารงานโครงการและงานจัดฝึกอบรมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
14.15-14.30 น.พักเบรก
14.30-16.00 น.การประเมินผู้ที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายโดย : ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตาผู้​บริหารงานโครงการและงานจัดฝึกอบรมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
16.00-16.30 น.Q&A and Wrap Upทำแบบประเมินการประชุมวิชาการฯ

About Instructor

6452669

3 Courses

Not Enrolled