Lifestyle Medicine For Nurses

6452669 · January 16, 2023

 “ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนภายใต้ศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องพัฒนาตนเอง และต้องมีสมรรถนะในการพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องศึกษาค้นคว้า หาความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงาน การศึกษาความรู้ด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) เพื่อพัฒนาศักยภาพโดยสามารถนำมาปรับใช้กับตนเองผู้ซึ่งเป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้กับผู้รับบริการ และนำมาประยุกต์ใช้ในบทบาทของพยาบาลในงานเวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลทางการพยาบาลสืบไป ’’

ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Nurse Soulciety ครั้งที่ 4/2566

เรื่อง “ ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine For Nurses) ”

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

(รูปแบบ Online meeting)

กรุณาคลิกชำระเงินลงทะเบียนให้เรียบร้อย

ท่านจะได้รับการยืนยันการสมัครผ่านอีเมล์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @nursesoulciety คลิก https://lin.ee/uXoZ1NG  

ติดต่อด่วน โทร 033-038935 ในวันและเวลาทำการ 08.30-16.30 น.

กำหนดการ ประชุมวิชาการ เรื่อง ““ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต”

(Lifestyle Medicine For Nurses)”

วันอังพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น. (รูปแบบ Online Meeting)

เวลากำหนดการ
08.00-08.30 น.ลงทะเบียนอบรม
08.30-10.00 น.  แนวคิดพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาเวชศาสตร์วิถีชีวิต  โดย : รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย      : ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ผู้​บริหารงานโครงการและงานจัดฝึกอบรมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา            
10.00-10.15 น.พักเบรก
10.15-11.45 น.บทบาทของพยาบาลในงานเวชศาสตร์วิถีชีวิต โดย : รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย      : ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ผู้บริหารงานโครงการและงานจัดฝึกอบรมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
11.45-12.00 น.Q&A and Wrap Up ทำแบบประเมินการประชุมวิชาการฯ

About Instructor

6452669

3 Courses

+3 enrolled
Not Enrolled