End ปีนี้อยากให้พี่เนิร์สทำคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับงานพยาบาลในหัวข้อใดบ้าง
 • กฎหมายสำหรับวิชาชีพ
  You Already Participated!
 • การบริหารงานพยาบาล
  You Already Participated!
 • เทคนิคการรับมือผู้ป่วยเด็ก
  You Already Participated!
 • โภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
  You Already Participated!
 • การพยาบาลผู้ป่วยก่อนหลังผ่าตัดต่างๆ
  You Already Participated!
 • การแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน
  You Already Participated!
 • เทคนิคการรับมือจัดการ เมื่อเกิดความเสี่ยง
  You Already Participated!
 • การให้การดูแลผู้รับบริการในกลุ่มเพศทางเลือก
  You Already Participated!