Courses

 • 12 Lessons

  Advance ECG Interpretation

  โดย พว.วินิตย์ หลงละเลิง พยาบาลชำนาญการพิเศษ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) , Master of Nursing Science Program in Nursing (M.N.S.)วทม. เพศศาสตร์, Master of Science Program in Human Sexuality อนุมัติวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ),…
 • 7 Lessons

  Basic ECG Interpretation & Nursing Care

  การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นการพยาบาลที่สำคัญแสดงให้เห็นองค์ความรู้ความสามารถ (Competency) ของการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ นำสู่กระบวนการพยาบาลที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพราะพยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอด 24 ชม. หากพยาบาลขาดความรู้ในการประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะส่งผลให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกิดความล่าช้า อาจนำไปสู่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่รุนแรงหรือหัวใจหยุดเต้นได้ ​ คลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วยบอกอัตราและจังหวะการเต้น ช่วยให้เข้าใจกลไกและช่วยวินิจฉัยภาวะของโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดต่างๆ ผลของยา ภาวะเสียสมดุลเกลือแร่ เป็นต้น ดังนั้นการประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เชื่อมโยงให้พยาบาลเข้าใจในพยาธิสภาพของโรค ส่งผลให้การพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากที่สุด​ ช่วยบอกอัตราและจังหวะการเต้นของหัวใจ (Rate &…
 • 0 Lessons

  Depression and Suicide

  ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Nurse Soulciety ครั้งที่ 5 /2566 “ พยาบาลวิชาชีพ โดยเฉพาะพยาบาลจิตเวช มีบทบาทสำคัญในการพยาบาลแก่ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย โดยการประเมิน ดูแล ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและญาติ เป็นผู้ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพทางสุขภาพจิต และเป็นสื่อกลางระหว่างทีมผู้รักษาและญาติผู้ป่วย เตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน และใช้ชิวิตอยู่ในสังคมได้ ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ส่งเสริมความเข้าใจของครอบครัว โดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล ดังนั้น…
 • 1 Lesson

  ER ฉุดใจ แผนกฉุกเฉิน (Emergency Room)

  ในทุกวัน..ชีวิตเราแขวนอยู่บนเส้นด้าย ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆ หรือแค่นั่งอยู่บ้านเฉยๆ อุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยไม่คาดฝัน ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องมีพยาบาลแบบพวกเขา.. ER ฉุดใจ แผนกฉุกเฉิน! (Emergency Room) คอยรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิด ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือจากภาวะโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
 • 1 Lesson

  ICU ฮีโร่กู้ชีวิต แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit)

  ในหนึ่ง ๆ วัน เราอาจหมดเวลาเป็นชั่วโมงไปกับงานอ่านหนังสือหาความรู้ ดูหนังและซีรี่ย์สุดโปรด ใช้เวลาให้หมดไปกับสิ่งที่รัก หรือสถานการณ์บังคับให้ติดแหง็กอยู่บนถนนในวันที่ฝนตกหนัก ถึงอย่างนั้น..เวลาของเราที่หมดไปอาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่สำหรับพวกเขาเวลาเป็นสิ่งมีค่ามาก! .. ICU ฮีโร่กู้ชีวิต แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit) เพราะทุกวินาทีที่หมดไปหมายถึงชีวิต หน้าที่ดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นหน้าที่ของพยาบาลห้อง ICU เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูและพ้นจากภาวะวิกฤต
 • 1 Lesson

  IPD ดูแลผู้ป่วยแอดมิท คือแผนกผู้ป่วยใน (Inpatient Department)

  ในชีวิตเราการเป็นผู้รับง่ายกว่าการเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ความรัก และความรู้สึกแต่สำหรับใครบางคนการเป็นฝ่ายให้หรือการเป็นฝ่ายที่ได้ดูแลผู้อื่นกลับเติมเต็มความสุขได้มากกว่า หากการได้ take care ผู้อื่นคือสิ่งที่เติมเต็มความสุขของคุณ..คุณเหมาะกับแผนกนี้! …IPD แผนกผู้ป่วยใน (Inpatient Department)
 • 0 Lessons

  Lifestyle Medicine For Nurses

   “ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนภายใต้ศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องพัฒนาตนเอง และต้องมีสมรรถนะในการพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องศึกษาค้นคว้า หาความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงาน การศึกษาความรู้ด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) เพื่อพัฒนาศักยภาพโดยสามารถนำมาปรับใช้กับตนเองผู้ซึ่งเป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้กับผู้รับบริการ และนำมาประยุกต์ใช้ในบทบาทของพยาบาลในงานเวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลทางการพยาบาลสืบไป ’’ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Nurse Soulciety ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง “…
 • 1 Lesson

  OPD ดูแลผู้ป่วยไม่นอนรพ. คือ งานแผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient Department)

  การไปโรงพยาบาล จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำ ความช่วยเหลือ และการดูแลเบื้องต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ ผู้ป่วยต้องได้รับ เพื่อการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำผู้ป่วย จะเป็นใครไปไม่ได้ นั่นก็คือ… พยาบาล OPD แผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient Department)
 • 1 Lesson

  OR รู้ลึกเรื่อง anatomy พยาบาลแผนกห้องผ่าตัด (Operating Room)

  เครื่องจักรที่ทำงานหนัก ย่อมมีวันชำรุด จำเป็นต้องซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้ร่างกายคนเราก็เช่นกัน ย่อมชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและการใช้งาน เพื่อบำรุงซ่อมแซม ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ เราจึงจำเป็นต้องมีพยาบาลแผนกนี้!.. OR รู้ลึกเรื่อง anatomy แผนกห้องผ่าตัด (Operating Room)
 • 4 Lessons

  Palliative Care

  Palliative & End of life care การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) คือการดูแลที่มุ่งทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวซึ่งเผชิญกับการเจ็บป่วยที่คุกคามต่อชีวต ( Life threatening illness ) ดีขึ้น โดยเน้นการควบคุมและจัดการอาการรบกวน ที่ทำให้ทุกข์ทรมาน ทั้งอาการทางร่างกาย จิตใจ ปัญหาทางจิตวิญญาณ ปัญหาทางสังคม ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยโรค จนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิต รวมทั้งการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยตลอด…
 • 1 Lesson

  PED หัวใจรักเด็กต้องมา แผนกกุมารเวชกรรม (Pediatrics Department)

  เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กจึงต้องมีใครสักคนที่เข้าใจเด็กจริงๆคนที่มีหัวใจรักเด็กและพร้อมอยู่เคียงข้างครอบครัว พยาบาลเด็ก แผนกกุมารเวชกรรม (Pediatrics Department)ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก ทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจ ตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิต 
 • 3 Lessons

  Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS)

  รท.ปรมะ สุวรรณดี พยาบาลลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) คือ การดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล เพื่อเสริมสร้างทักษะในการประเมินและดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ ณ จุดเกิดเหตุ
 • 2 Lessons

  การจัดการทางเดินหายใจของผู้บาดเจ็บ Airway Management

  โดย รท.ปรมะ สุวรรณดี พยาบาล ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
 • 1 Lesson

  การดูแลผู้รับบริการคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (PIH)

  โดย พว.ปริณยากร พิชยเชาวน์กูลผู้ช่วยผู้จัดการแผนกห้องคลอดและ ward หลังคลอด รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์เคยรับตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ม.รังสิต 2547-2558 ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย รังสิตปริญญาโทคณะมนุษนิเวศวิทยา เอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 9 Lessons

  การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

  โดย พว.วินิตย์ หลงละเลิง พยาบาลชำนาญการพิเศษ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) , Master of Nursing Science Program in Nursing (M.N.S.)วทม. เพศศาสตร์, Master of Science Program in Human Sexuality อนุมัติวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ),…
 • 5 Lessons

  การวางแผนจำหน่ายในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Discharge Planning in ACS Patients

  โดย พว.วินิตย์ หลงละเลิง พยาบาลชำนาญการพิเศษ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) , Master of Nursing Science Program in Nursing (M.N.S.)วทม. เพศศาสตร์, Master of Science Program in Human Sexuality อนุมัติวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ),…