การวางแผนจำหน่ายในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Discharge Planning in ACS Patients

· 12 พฤศจิกายน 2020

โดย พว.วินิตย์ หลงละเลิง พยาบาลชำนาญการพิเศษ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) , Master of Nursing Science Program in Nursing (M.N.S.)
วทม. เพศศาสตร์, Master of Science Program in Human Sexuality

อนุมัติวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), Advanced Practiced Nurse (APN) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

About Instructor

0 Course

+2 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • Course Certificate

Responses