สอนปลูกผัก D.I.Y.

· 27 สิงหาคม 2020

เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เป็นการทำเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืชและวัชพืช โดยจะปลูกพืชหมุนเวียนและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อม ๆ กันในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเอามูลสัตว์ไปทำเป็นปุ๋ยคอกต่อ

สอนโดย คุณปุ้มปุ้ย หรือ วิภาพร เสวันนา เจ้าของสวนผักคุณตาเกษตรพอเพียง เป็นแปลงปลูกผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงของรัชกาลที่ 9

About Instructor

0 Course

+4 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 7 Lessons
  • Course Certificate