New Normal New Me

New Normal New Me

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในเมืองไทยเริ่มคลี่คลายลง ก็เกิดกระแสใหม่ที่เรียกว่า New Normal หรือ ความปกติใหม่ หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากอดีต

พี่เนิร์สจึงอยากมาบอกแนวทางการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่แบบ 9 New Normal ให้ทุกคนได้ทำตามกัน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อค่ะ

  1. พยายามอยู่บ้าน ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากต้องการติดต่อกับผู้อื่น ควรใช้โทรศัพท์หรือวีดีโอคอลแทนการออกจากบ้าน
  2. ป้องกันตัวเองให้เป็นนิสัย ใส่หน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
  3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งหลังจับสิ่งของสาธารณะ หรือจับหน้ากากตัวเอง
  4. วางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาแออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
  5. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยยืนออกห่างจากคนอื่นประมาณ 1-2 เมตรเสมอ เพื่อป้องกันการติดต่อผ่านละอองฝอย
  6. หากซ้อนมอเตอร์ไซค์ ควรสวมหน้ากากอนามัยเสมอและนั่งหันข้าง เพื่อกันไม่ให้เราหายใจรดหลังคนขับ รวมทั้งคนขับต้องสวมหน้าอนามัยและสวมหมวกกันน็อกด้วย
  7. กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางประจำตัว ดั่งประโยคที่บอกว่า “กินร้อน ช้อนฉัน”
  8. ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
  9. เมื่อกลับถึงบ้าน ล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า และทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคเข้ามาติดเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุในบ้าน
New Normal New Me

New normal (ชีวิตปกติวิถีใหม่) ร่วมมือกันปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะคะ แล้วเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

ด้วยความปรารถนาดีจาก Nurse Soulciety

Related Articles

การประเมินแผลกดทับ

แผลกดทับ (Pressure Ulcers) หมายถึง การบาดเจ็บของผิวหนังและ/หรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โดยส่วนมากอยู่ที่บริเวณเหนือปุ่มกระดูก ซึ่งเป็นผลมาจากแรงกด (Pressure) หรือแรงกดร่วมกับแรงเฉือน (Shear) ปัจจัยภายในที่สัมพันธ์กับการเกิดแผลกดทับ มีดังนี้

Responses