วันพยาบาลแห่งชาติ

National nurse day วันพยาบาลแห่งชาติ

1. ประวัติความเป็นมาวันพยาบาลแห่งชาติ

ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเป็นวัน พยาบาลแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา

โดยงานวันพยาบาลแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 โดยสภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเป็นต้นแบบให้องค์กร หรือหน่วยงานทางการพยาบาล ได้มีการจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และส่งเสริมให้พยาบาลตระหนักในหน้าที่ การทำงานเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคม เป็นหลัก โดยอาจมีกิจกรรมการสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การพยาบาล อาทิ การแจกรางวัลพยาบาลดีเด่นในด้านต่างๆ การเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางการพยาบาล รวมทั้งการทำประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน เป็นต้น

2. คำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

3. สัญลักษณ์ของพยาบาลไทย

ดอกปีบ เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เนื่องจาก ดอกปีบ เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ ดอกปีบ นั่นเอง

เพื่อให้พยาบาลได้มีการปรับตัว และพัฒนาการทำงานได้ ก้าวทันต่อสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของโลก และพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของพยาบาลรุ่นปัจจุบัน ในปี 2562 ได้มีการก่อตั้งชุมชนออนไลน์ สำหรับพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลขึ้น เพื่อเป็นแหล่งพบปะ แบ่งปัน และเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพยาบาลและนักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพ การพยาบาลสืบต่อไป ภายใต้ชื่อ Nurse Soulciety เพื่อทำหน้าที่ให้พยาบาลจากทั่วประเทศได้เข้ามาพบปะ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามคำขวัญ การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติปีนี้ พี่เนิร์สและทีมงาน Nurse soulciety ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องพยาบาลทั่วประเทศ มอบ Coupon code พิเศษสำหรับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Nurse Soulciety รายปี ฟรี !!! 199 บาท (สมาชิกเก่าสามารถ Login เข้าสู่ระบบและกดลิ้งค์ Nurse M+ ทำตามขั้นตอนเพื่อต่ออายุได้โดยใช้ Code เดียวกันได้เลยค่ะ ) ทำตามขั้นตอนเลยนะคะ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ Nurse Soulciety

  1. ขั้นตอนวิธีการสมัครสมาชิกค่ะ สามารถศึกษาได้ที่ลิงค์นี้ https://www.nursesoulciety.com/help
  2. สมัครสมาชิก กดลิงค์นี้ค่ะ https://bit.ly/2S8WXqF

ทำตามขั้นตอนจนถึง View Cart ใส่ Code : nurse2021 ตรงช่อง Coupon code ได้เลยค่ะ จากนั้นทำต่อจนเสร็จ ระบบจะทำการชำระเงินให้อัตโนมัตินะคะ สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้เลยค่ะ

Related Articles

nursesoulciety ร่วมเชิดชูพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ และรวมถึงเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพียงใด