nursesoulciety ร่วมเชิดชูพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

เชิดชูพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพียงใด

พี่เนิร์สและทีมงาน nurse soulciety น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอร่วมเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล

พว.กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (เกษียณอายุราชการ) กรรมการสภาการพยาบาล สมัยที่ ๓ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สมัยที่ ๒ ประสบการณ์ทำงานพยาบาล 36 ปี

คุณกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์

1) แรงบันดาลใจที่ตัดสินใจเลือกเรียน “พยาบาล”
เอนทรานซ์ติดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ครอบครัวอยากให้เปลี่ยนมาเรียนพยาบาลแทน จึงตัดสินใจทำเรื่องย้ายมาเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเดิม ไม่ได้มีอุดมคติว่าจะต้องเรียนพยาบาลหรือสาขาใด แต่หลังจากที่ได้มาเรียน ความใส่ใจของอาจารย์ สัมพันธภาพของเพื่อนร่วมรุ่น ทำให้เรียนอย่างมีความสุข เมื่อได้ฝึกปฏิบัติงานพบว่าทำอะไรเพื่อผู้รับบริการได้หลายอย่าง โดยเฉพาะช่วงที่ไปฝึกงานอนามัยชุมชน ก็ได้ค้นพบว่าตัวเองมีความชอบด้านงานพยาบาล โดยเฉพาะงานการพยาบาลในชุมชน

2) หลักการในการทำงานพยาบาลให้ประสบความสำเร็จ
พยาบาลไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งอะไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความเป็นมืออาชีพ ที่นำความรู้ที่เรียนมาใช้กับการทำงานจริง โดยเฉพาะศาสตร์ทางการพยาบาล (Nursing Process) และด้านศิลปะในการทำงาน (มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้) สองสิ่งนี้เป็นหัวใจของการทำงานที่สร้างคุณค่าของผลงานการพยาบาล การทำงานพยาบาลต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ทั้งความรู้ ทักษะ และการพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านบริการพยาบาล เมื่อได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลแล้ว คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นหัวหน้าพยาบาล คือ การเป็นต้นแบบที่ดีให้รุ่นน้องและลงมือทำด้วยกัน ไม่ใช่เพียงสั่งงาน แต่ต้องลงไปร่วมปฏิบัติงาน นิเทศงาน เพื่อทำความเข้าใจกับน้องพยาบาลให้มากที่สุด หรือที่เรียกว่า “Nursing Round” เพื่อรับรู้สิ่งดีๆที่พยาบาลปฏิบัติการทำ หรือร่วมทบทวนการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือรับทราบปัญหาของเจ้าหน้าที่ด้วย การทำงานกับพยาบาลหน้างานได้ทั้งสัมพันธภาพ และพัฒนาระบบงานให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

3) ผลงานที่ภาคภูมิใจมากที่สุด
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา รพ.ชัยบาดาล จาก ๓๐ เตียง จนมีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับและได้รับการไว้วางใจจากประชาชน ทั้งการขยายเตียงถึง ๑๕๐ เตียง มีหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑๑ เตียง มีหน่วย CT งานบริการพยาบาล ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล พัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยเบาหวานในสถานีอนามัย ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนขยายเป็นนโยบายทั้งระดับ คปสอ. จังหวัดและเป็นนโยบายระดับประเทศ เรียกร้องสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ใน รพช. ค่าตอบแทนฉบับที่ ๔ และมีการปรับปรุงเรื่อยมา มีการแก้ไขเพิ่มค่าตอบแทน OT (ฉบับที่ ๕ ) ผลักดันเรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งพยาบาลเทคนิคเป็นพยาบาลวิชาชีพ การกำหนดตําแหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนให้เป็นชํานาญการพิเศษทุกโรงพยาบาล ปรับปรุงเกณฑ์กำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาล(ว.๑๔๗)ให้ระดับหัวหน้างานเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ร่วมกับแกนนำลูกจ้างในการผลักดันการบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ ก่อตั้งชมรมผู้บริหารการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยและจัดตั้งกองทุนและทำประกันชีวิตให้กับพยาบาลและเจ้าหน้าที่

4) รู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น”
การได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ถือว่าเป็นเกียรติรางวัลสูงสุดของชีวิตการเป็นวิชาชีพพยาบาล ก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องให้ทำงานในชุมชนที่ทำงานได้รู้ว่างานที่ทำมีคนเห็นคุณค่า ขอให้ตั้งใจทำให้เต็มที่

5) อยากจะฝากอะไรถึงรุ่นน้องบ้าง
อยากให้รุ่นน้องใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาปรับใช้ในการทำงาน อยากบอกกับรุ่นน้องว่า บทบาทพยาบาลแท้จริงแล้วไม่ใช่การรับแผนการรักษา แต่ให้มองว่า “พยาบาลคือตัวแทนของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย” พยาบาลเป็นคนที่จะนำข้อมูลของผู้ป่วย คำพูดของผู้ป่วยและญาติ และสิ่งที่พยาบาลตรวจประเมินได้มาสื่อสารกับทีมทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดูแลรักษาของทีมสุขภาพ

พว.ปรีดา สาราลักษณ์ ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง ประสบการณ์ทำงานพยาบาลมากกว่า 30 ปี

คุณปรีดา สาราลักษณ์

1) แรงบันดาลใจที่ตัดสินใจเลือกเรียน “พยาบาล”
ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว พ่อแม่อยากให้รับราชการและเรียนพยาบาล เพราะวิชาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือคนอื่น

2) หลักการในการทำงานพยาบาลให้ประสบความสำเร็จ
อย่างแรกคือต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ หมั่นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งบริการทุกคนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สุดท้ายคือไม่ว่าจะรับรู้เรื่องราวอะไรในการทำงาน ก็จงตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด แล้วสักวันหนึ่งผลงานของเราก็จะเป็นที่ประจักษ์และจะได้รับการยอมรับจากคนอื่น

3) ผลงานที่ภาคภูมิใจมากที่สุด
ทุกผลงานที่ตนเองทำมาคือความภาคภูมิใจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอสม.ระดับประเทศ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) นวัตกรรมดีเด่นด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระดับเขต และโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เป็นต้น

4) รู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น”
รางวัลเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพพยาบาล ส่วนตัวรู้สึกดีใจมากที่มีคนมองเห็นในสิ่งที่ตนเองทำงานมาตลอดทั้งชีวิต และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ลำบากให้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

5) อยากจะฝากอะไรถึงรุ่นน้องบ้าง
พยาบาลไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไหน อยู่แผนกไหน หรือตำแหน่งไหนก็ตาม อยากให้น้อง ๆ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ทำความดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็น และอย่าลืมตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน แล้วความสุขและความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับน้อง ๆ อย่างแน่นอน

พว.วิลาวัลย์ พันธ์โสภา ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นพยาบาลหัวหน้าหน่วยคลินิกเฉพาะทางศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (Special Clinic SMC) ประสบการณ์ทำงานพยาบาล 23 ปี

คุณวิลาวัลย์ พันธ์โสภา

1) แรงบันดาลใจที่ตัดสินใจเลือกเรียน “พยาบาล”
ตั้งแต่เด็ก ๆ พ่อ ซึ่งเคยป่วยและสุขภาพไม่แข็งแรง จะพูดเสมอว่า “อยากมีลูกเป็นพยาบาล จะได้ดูแลยามเจ็บป่วย” ความคิดนี้ก็จะฝังอยู่ในความคิดตลอดว่า โตขึ้นจะเป็นพยาบาล เพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจและได้ดูแลท่านยามที่เจ็บป่วย

2) หลักการในการทำงานพยาบาลให้ประสบความสำเร็จ
หลักคิดในการปฏิบัติงาน คือ “การคิดถึงใจเขาใจเรา” โดยจะดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเหมือนกับคนในครอบครัวของตัวเอง ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ รอยยิ้ม อ้อมกอด คำขอบคุณ และคำอวยพร สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดพลังบวก และเป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดที่จะพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และส่วนรวม

3) ผลงานที่ภาคภูมิใจมากที่สุด
การที่ได้มีโอกาสเป็นครูพี่เลี้ยงนิเทศนักศึกษาพยาบาลระดับชั้นปีที่ 3 การได้เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติ ได้รับการยอมรับและก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล เกิดความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และได้มีโอกาสสร้างบุคลากรพยาบาลที่มีพลังบวก เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ สังคม และประเทศชาติ

4) รู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น”
การได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของตนเอง รู้สึกเป็นเกียรติและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจอย่างมากทั้งต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน และองค์กรที่ปฏิบัติงาน ดีใจที่การกระทำหรือหลักคิดในการทำงานของเราจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานพยาบาล และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพยาบาลรุ่นน้องต่อไป

5) อยากจะฝากอะไรถึงรุ่นน้องบ้าง
อยากให้กำลังใจน้อง ๆ ทั้งที่กำลังศึกษาเล่าเรียน และเป็นพยาบาลน้องใหม่ เพราะงานพยาบาลเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคน อีกทั้งภาระงานที่หนัก และต้องเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจในการทำงาน พี่ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ในการทำความดี การมอบความสุขให้กับผู้อื่น ความสุขก็จะกลับคืนมาหาผู้ให้เช่นกัน ทำให้เกิดความอิ่มเอมใจ และเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพต่อไป

Related Articles

ดูแลเด็กอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พ่อแม่รู้สึกกังวลต่อสุขภาพของเด็ก พี่เนิร์สเลยจะมาบอกวิธีการดูแลเด็กในช่วงโควิด-19 ให้ทุกคนทราบกันค่ะ

Responses