การดูแลผู้รับบริการคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (PIH)

· February 16, 2021

โดย พว.ปริณยากร พิชยเชาวน์กูล
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกห้องคลอดและ ward หลังคลอด รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์
เคยรับตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ม.รังสิต 2547-2558

ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย รังสิต
ปริญญาโทคณะมนุษนิเวศวิทยา เอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

About Instructor

0 Course

+3782 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson
  • Course Certificate

Responses