คำย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการบันทึกทั่ว ๆ ไป

คำย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการบันทึกทั่ว ๆ ไป

พยาบาลศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะในฝันของน้อง ๆ หลายคน เพราะพยาบาลเป็นอาชีพที่มีเกียรติที่จะได้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ถ้าน้อง ๆ อยากเรียนทางด้านการพยาบาล ก็จำเป็นต้องรู้คำศัพท์ย่อที่ใช้ในการบันทึกทั่ว ๆ ไปเอาไว้ด้วย เพื่อจะได้จดบันทึกการซักประวัติของผู้ป่วยและสามารถอ่านข้อมูลการรักษาของแพทย์ได้

ครั้งนี้พี่เนิร์สได้รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในการบันทึกทั่ว ๆ ไปไว้ในรูปภาพใต้โพสต์นี้แล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซักประวัติผู้ป่วยให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ

การซักประวัติ เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ประกอบด้วย

1) รายละเอียดทั่วไป (Introductory data) ได้แก่ ชื่อ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด อาชีพ ระดับการศึกษา

2) อาการสำคัญ (Chief complaint) คือ ปัญหาหรืออาการที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาล

3) ประวัติปัจจุบัน (Present illness) ถามถึงอาการตั้งแต่เริ่มต้นเจ็บป่วยจนถึงปัจจุบัน

4) การเจ็บป่วยในอดีต (Past history) คือ ประวัติเจ็บป่วยในอดีตที่อาจเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยในปัจจุบัน นับรวมถึงประวัติการได้รับการผ่าตัดและโรคประจำตัวต่าง ๆ

5) การเจ็บป่วยในครอบครัว (Family history) คือ ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของครอบครัว โรคประจำตัวในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่อาจเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

6) ประวัติส่วนตัว (Personal history) คือ พฤติกรรมหรือข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง ที่ช่วยให้ทราบถึงการดำรงชีวิตของผู้ป่วย และอาจมีผลต่อการเจ็บป่วยและการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น สถานที่เกิดหรือภูมิลำเนา การนอนพักผ่อน การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

7) การทบทวนอาการตามระบบ (Review of system) เป็นการทบทวนหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับอาการตามระบบต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยครั้งนี้ เพื่อจัดรวบรวมอาการเกี่ยวกับความผิดปกติในแต่ละระบบให้เป็นระเบียบ จะได้นำไปใช้วินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้น

คำย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการบันทึกทั่ว ๆ ไป

Related Articles

คำย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

พยาบาลนอกจากดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญคือ การอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเวชระเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจและรักษาโรคในโรงพยาบาล

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ โดยจะมีแผนกต่าง ๆ เพื่อบริการตรวจวินิจฉัยโรคและดูแลรักษาผู้ป่วยตามอาการ ซึ่งแต่ละแผนกก็จะมีชื่อย่อที่แตกต่างกันไป

Responses