7 เมษายน ของทุกปี “องค์การสหประชาชาติ” ได้กำหนดให้เป็น วันอนามัยโลก (World Health Day)

7 เมษายน ของทุกปี “องค์การสหประชาชาติ” ได้กำหนดให้เป็น วันอนามัยโลก (World Health Day) วันนี้พี่เนิร์สเอาประวัติของ “วันอนามัยโลก” มาฝากเพื่อนๆ พี่น้องกันค่ะ

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่เกิดขึ้นหลังจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณากันในระหว่างประชาชาติต่าง ๆ เพราะมีโรคระบาดแพร่จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งอยู่เสมอ ทำให้ต้องมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ร่วมมือกัน ทำให้ในปี พ.ศ. 2349 ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อวางมาตรการควบคุมและกักกันโรคระบาดระหว่างประเทศ

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2489 คณะมนตรีด้านสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วยสุขภาพระหว่างประเทศที่รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในที่ประชุมเล็งเห็นว่าสุขภาพของประชาชนเป็นรากฐานของสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชาติ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเตรียมการสถาปนาองค์การอนามัยโลก โดยจัดการร่างธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกแล้วเสร็จ ประกาศใช้ธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 พร้อมกันนี้ สมัชชาองค์การอนามัยโลก ได้พิจารณาให้เฉลิมฉลองวันที่ 7 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันอนามัยโลก (World Health Day)” และมีมติให้มีการฉลองพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2492 โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดข้อปัญหาทางอนามัยขึ้นปีละ 1 เรื่อง สำหรับตั้งเป็นคำขวัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน

องค์การนามัยโลกแบ่งงานออกเป็นกี่ประเภท

องค์การอนามัยโลกแบ่งงานแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. พยายามอำนวยความช่วยเหลือให้แก่ประเทศต่าง ๆ ตามความต้องการเมื่อได้ร้องขอ

2. จัดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

3. ส่งเสริมและประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่าง ๆ อันไม่อาจดำเนินไปได้โดยลำพังแต่ละประเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลกคืออะไร

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกให้มีสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับสูงสุดทั้งในร่างกายและจิตใจ

2. เพื่อส่งเสริมการอนามัยระหว่างประเทศ และร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานยาและวัคซีน

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศ และส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์

แนวทางในการส่งเสริมอนามัยโลกมีอะไรบ้าง

ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งเสริมและประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมแนวทางการจัดกิจกรรมวันอนามัยโลก

กิจกรรมในวันอนามัยโลก มีอะไรบ้าง

1. จัดนิทรรศการให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ

2. จัดการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ

3. ให้ความรู้กับแม่และเด็ก

ขอบคุณข้อมูลจาก : องค์การอนามัยโลก [WHO] และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Related Articles

หลีกเลี่ยง 3C ปกติวิถีใหม่ ห่างไกล Covid-19

โควิดยังไม่จบ เราควรมีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักถึงความเสี่ยงไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสร้าย พี่เนิร์สมี หลีกเลี่ยง 3C มาฝากให้ทุกคนปฏิบัติร่วมกันค่ะ

Health Checklist หลังคลอดแบบไหน อาการไม่ปกติ

เมื่อคุณแม่คลอดน้องเรียบร้อยแล้ว จะมีการนัดตรวจร่างกายอีกครั้งใน 4-6 สัปดาห์หลังคลอด ซึ่งการตรวจสุขภาพหลังคลอดมีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้รู้ว่าอวัยวะต่าง ๆ ได้กลับคืนเป็นปกติแล้วหรือยัง หรือมีภาวะแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นหรือไม่