พยาบาลส่งต่อแรงบันดาลใจ พี่น้อย ปรีดา สาราลักษณ์

พี่น้อย ปรีดา สาราลักษณ์

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน

วันนี้พี่เนิร์สมีแขกรับเชิญพิเศษ พยาบาลพี่น้อย ผู้ยึดหลักการทำงาน เราต้องให้บริการทางการพยาบาล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ที่จะมาเผยเรื่องราวชีวิตการทำงานพยาบาลในเรือนจำให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ

พว. ปรีดา สาราลักษณ์ ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง ประสบการณ์ทำงานพยาบาลมากกว่า 30 ปี

พี่น้อย ปรีดา สาราลักษณ์

ความเป็นมา “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข”
ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องจากเรือนจำเป็นแดนปิด ทำให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจำค่อนข้างจะลำบาก ทรงมีพระเมตตาให้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านเครื่องมือการแพทย์ บริการการแพทย์และพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ และให้ความรู้สุขอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง

หลักการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ
ใช้หลักการบริการสุขภาพ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ) เหมือนกับการรักษาบุคคลทั่วไป โดยมี 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เข้ามาจัดการและดูแลสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง

พี่น้อย ปรีดา สาราลักษณ์

อุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยในเรือนจำ
จำนวนผู้ต้องขังที่เรือนจำจังหวัดตรัง มีเกือบ 3,000 คน ทำให้สถานที่คุมขังแออัดและเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคได้ง่ายขึ้น ปัญหาหลัก คือ ความยุ่งยากและซับซ้อนในการเข้าถึงการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ เพราะกรมราชทัณฑ์จำเป็นต้องคัดกรองผู้ต้องขังก่อน เพื่อความปลอดภัยสำหรับพยาบาลที่จะมาปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ต้องขังไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกคน ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งทีม อสรจ. (อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ) เป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือด วัดความดัน เป็นต้น เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติการพยาบาลในสถานกักกันแดนปิด

พี่น้อย ปรีดา สาราลักษณ์

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข”
การได้ปฏิบัติงานกลุ่มงานพยาบาลชุมชน ทำให้ได้เรียนรู้ว่า เรือนจำคือหนึ่งชุมชนที่เราต้องดูแล ผู้ต้องขังเปรียบเสมือนผู้รับบริการที่เราต้องใส่ใจ และให้บริการทุกคนเท่าเทียมกันด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

สิ่งที่ช่วยผลักดันให้ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข” ประสบความสำเร็จ
ความแข็งแกร่งของทีม ทีมงานคุณภาพ ความร่วมมือร่วมใจกัน และการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากมายจากในหลวง รัชกาลที่ 10 จึงส่งผลให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้นพวกเราจึงตั้งใจปฏิบัติงานพยาบาลอย่างสุดความสามารถ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

Related Articles

nursesoulciety ร่วมเชิดชูพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ และรวมถึงเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพียงใด

Nurse Worldwide อาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือด และถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ

สถานการณ์จะเกี่ยวกับนางสาวเจน มารับบริการที่แผนกฉุกเฉินด้วยอาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือดและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ ซึ่งพยาบาลโอบอ้อมเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ของผู้ป่วยรายนี้

Responses